Algemene Voorwaarden in4care vzw

v2 06/10/20

In4Care VZW

zetel: Interleuvenlaan 10, 3001 Heverlee

e-mail: info@in4care.be

tel.: +32 16 40 42 79

Ondernemingsnummer: 0890.146.333

BTW: BE0890146333

RPR Leuven

Hierna: ‘In4Care’

De website van In4Care (www.in4care.be), biedt haar Klanten de mogelijkheid om lidmaatschappen, tickets e.a. producten en diensten online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke aanbieding, voorstel, offerte, bestelling, overeenkomst, factuur of dienst m.b.t. de levering van goederen of diensten, daarin begrepen lidmaatschappen, door In4Care aan  een Klant. Als “Klant” wordt bedoeld: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon, die in de uitoefening van een beroep of onderneming een overeenkomst met In4Care heeft gesloten of wenst te sluiten en tevens hun vertegenwoordigers en gemachtigden. Bij het plaatsen van een bestelling moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden en vervanging van alle eerder gemaakte afspraken of overeenkomsten. Algemene voorwaarden van de Klant worden uitgesloten.

Eventuele afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig mits deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen tussen In4Care en de Klant.

De klant mag de overeenkomst niet overdragen aan een derde, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van In4Care. 

De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze Voorwaarden zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules ondanks de nietigheid van de betwiste clausule. De partijen zullen alles in het werk stellen om, in onderlinge overeenstemming, de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule met dezelfde of grotendeels dezelfde economische impact als de nietige clausule.

Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door In4Care houdt geenszins een afstand van recht in.

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds exclusief BTW en andere heffingen en taksen die van overheidswege worden opgelegd.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld en in rekening gebracht.

Ondanks het feit dat de website, activiteiten of aanbod met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden In4Care niet. In4Care is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. In4Care is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door In4Care. In4Care kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product of dienst.

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het In4care lidmaatschap gaat in vanaf betaling van de jaarlijkse lidgeldfactuur door de Klant. Het lidmaatschap geldt voor ten minste 1 jaar en wordt automatisch verlengd, tenzij de Klant uiterlijk 1 maand voor de ingang van een nieuw lidmaatschapsjaar schriftelijk of via mail (enkel via info@in4care.be ) opzegt.

De helft van het lidgeld is een instapkost, de andere helft van het lidgeld bij het In4care lidmaatschap wordt in coupons toegekend aan de Klant. Per €100 lidgeld krijgt de Klant één coin. Deze coins zijn 1 jaar geldig vanaf de datum van overschrijving van het lidgeld.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 3 werkdagen de overeenkomst (lidmaatschap, aankoop)  te annuleren.

Dergelijke annulering dient schriftelijk en ondubbelzinning te gebeuren via post of e-mail.  

Bij annulering van tickets tot vier, twee of minder dan twee weken vóór aanvang van het evenement wordt resp. 25%, 50% of 100% van de waarde van de bestelling in rekening gebracht, tenzij wanneer In4Care uitdrukkelijk en op verzoek van de Klant instemt met een volledige terugbetaling.

Ingeval van Overmacht heeft de Klant geen recht op terugbetaling van de door hem betaalde bedragen of enige schadevergoeding vanwege de Organisator, zowel wat betreft lidmaatschap als ticketing e.a. aankopen betreft.

De niet-nakoming door In4Care van haar contractuele verplichtingen als gevolg van Overmachtsituaties is geen grond tot verbreking, ontbinding of opschorting van het lidmaatschap of verbintenissen vloeiend uit ticketing e.a. aankopen door de Klant, noch geeft dit het recht aan de Klant op prijsvermindering of schadevergoeding. Als “Overmacht” moet worden beschouwd: feiten of omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van één van de partijen, die niet te voorzien zijn en die niet vermeden kunnen worden, daaronder begrepen  stakingen of andere omstandigheden, zoals terrorisme, pandemieën, brand, opstand, tekort aan vervoermiddelen, algemene schaarste aan grondstoffen, beperkingen in het energieverbruik, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiediensten en overmacht van toeleveranciers van In4Care.

Indien deze feiten of omstandigheden langer dan drie maanden duren, dan kan elke partij de overeenkomst van rechtswege en per aangetekende brief opzeggen zonder dat daardoor enige schadeloosstelling verschuldigd zou zijn.

De klantendienst van In4Care is bereikbaar op het telefoonnummer +32 16 40 42 79, via info@in4care.be of per post op het volgende adres: Interleuvenlaan 10, 3001 Heverlee. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

De Klant zal zijn klachten met betrekking tot de geleverde goed of dienst per schriftelijk overmaken aan de klantendienst van In4Care en dit (a) in geval van een klacht wegens zichtbare gebreken of niet-conformiteit, binnen 15 kalenderdagen na de levering van de producten of diensten, en (b) in geval van verborgen gebreken, binnen 15 kalenderdagen na de ontdekking van dit gebrek. Het indienen van een klacht ontheft de Klant niet van zijn betalingsverplichtingen. Geen aansprakelijkheid voor zichtbare en verborgen gebreken kan weerhouden worden in hoofde van In4Care indien deze termijnen zonder ontvangst van de hierboven schrifteljke melding zijn verstreken. De tijdige gegronde klachten van de Klant zullen aanleiding geven tot de herstelling of de (gehele of gedeeltelijke) vervanging of aanvulling door In4Care.  Indien de kosteloze vervanging of verbetering onmogelijk of buiten verhouding is, heeft de Klant enkel het recht om een passende prijsvermindering te eisen. 

Klachten met betrekking tot de factuur moeten, op straffe van verval, per aangetekend schrijven en op gemotiveerde wijze worden geprotesteerd binnen de 7 kalenderdagen na de ontvangst ervan. Zo niet, wordt de factuur geacht definitief aanvaard te zijn.

Behoudens andersluidende overeenkomst zijn de facturen betaalbaar binnen een termijn van 15 dagen te rekenen vanaf de dag volgend op de datum vermeld op de factuur.

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover In4Care beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag.

Bij niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie (i) heeft In4Care het recht om haar verbintenissen op te schorten en om deze en alle andere (lopende) overeenkomsten met de Klant te beëindigen en (ii) wordt het verschuldigde saldo van alle andere, zelf nog niet vervallen, facturen onmiddellijk opeisbaar.

In4Care verleent de Klant een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare en herroepbare licentie om de In4Care website te gebruiken voor (a) het doorbladeren van de diensten en het zoeken, bekijken registreren of kopen van tickets of registraties voor een evenement dat is opgenomen op de website en/of (b) het aanvragen en registreren van een lidmaatschap. Het gebruik hiervan door de Klant moet in overeenstemming zijn met deze Voorwaarden en met de toepasselijke wetten.

Zonder afbreuk te doen aan andere beperkingen, opgenomen in deze Voorwaarden of elders, gaat Klant ermee akkoord om niet direct of indirect de inhoud van de website  (a) te kopiëren, wijzigen, verveelvoudigen, te hergebruiken of op andere wijze afgeleiden ervan te maken; (b) de broncode of de structuur ervan te reverse-engineeren of te decompileren of op andere wijze proberen te achterhalen; en (c) het gebruiken of exploiteren van de website op ongeoorloofde wijze.

Klant erkent en gaat ermee akkoord dat alle inhoud van de website kan worden beschermd door auteursrechten, merken, handelsgeheimen of andere intellectuele eigendomsrechten, waarbij In4Care eigenaar kan zijn van de website content of delen ervan aan In4Care ter beschikking worden gesteld door middel van overeenkomsten met derden. Klant gaat ermee akkoord de website content alleen te gebruiken voor doeleinden die zijn toegestaan door deze Voorwaarden en de toepasselijke wetten. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.

De verantwoordelijke voor de verwerking, zijnde In4Care respecteert de Belgische wet van 30 juli 2018 mbetreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

De door de Klant meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor de correcte verwerking en opvolging van het lidmaatschap en bestelde tickets en met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes door In4Care omtrent soortgelijke producten als de door Klant bestelde producten In4Care zal zich inspannen alle redelijke technische en organisatorische maatregelen te nemen ter bescherming en beveiliging van de gegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies, evenals tegen de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking van persoonsgegevens, rekening houdend met de stand van de techniek. Gegevens die niet langer nodig of nuttig zijn, zullen gewist worden.

In4Care zal deze gegevens niet overmaken aan derden en zal deze gegevens niet opslaan buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

De Klant kan steeds om inzage in, verbetering, wissing of overdracht van zijn gegevens vragen en zich verzetten tegen gebruik van de gegevens voor direct marketing. Deze aanvraag is kosteloos, uitgezonderd indien binnen een termijn van zes maanden reeds eerder een verzoek of een vraag tot bijkomende kopieën werd geformuleerd door de betrokkene, in welk geval In4Care het recht heeft om een redelijke vergoeding aan te rekenen op basis van de administratieve kosten die het gevolg zijn van het nieuwe verzoek. Nadere inlichtingen kunnen teruggevonden worden in de Privacy Verklaring van In4Care en bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, bij wie de klant steeds het recht heeft klacht in te dienen. 

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Behoudens de expliciete verbintenissen aangegaan door In4Care krachtens deze Voorwaarden, is de aansprakelijkheid van In4Care beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd. In4Care is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, zoals verlies van data, onbeschikbaarheid van data, verlies van omzet, of winstderving. In4Care is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze Voorwaarden of de wet door de Klant, noch is In4Care aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid. Indien de aansprakelijkheid van In4Care wordt weerhouden, is de aansprakelijkheid van In4Care beperkt tot de waarde van de door de Klant aangekochte producten, tenzij dit kennelijk niet evenredig is. Bovenstaande aansprakelijkheidsbeperking geldt niet in geval van opzet of zware fout door In4Care.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze Voorwaarden en eender welke andere contractuele bepalingen tussen In4Care en de Klant, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De bevoegde rechtbanken van Leuven zullen exclusief bevoegd zijn bij gerechtelijke geschillen.